Słowniczek Logopedyczny

ORM - Opóźniony Rozwój Mowy - 

Większość rówieśników zaczęła już dawno mówić, Twoje Dziecko nie mówi. Tło zaburzenia może być wielorakie, np. opóźniony rozwój struktur mózgowych odpowiedzialnych za wykształcenie się mowy, opóźniona mielinizacja włókien nerwowych, zaburzony słuch fonemowy (nie mylić ze słuchem fizycznym), problemy sensoryczne. W takim przypadku warto skonsultować się z logopedą, który pomoże stymulować rozwój mowy Twojego Dziecka i dodatkowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba zaleci badania specjalistyczne. 

 

Autyzm –  spektrum zaburzeń - wciąż trwają kontrowersje wokół definicji a. Najogólniej ujmowany jest jako:

  • trudność w nawiązywaniu kontaktu uczuciowego/emocjonalnego z otoczeniem
  • zamknięcie się w sobie 
  • kompilacja zaburzeń społeczno-komunikacyjno-sensorycznych

Zgodnie ze stosowaną w Polsce Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania, autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe. Więcej informacji → terapia autyzmu

 

 

Afazja – spowodowane organicznym uszkodzeniem pewnych struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących mowę u człowieka, który już mowę wcześniej opanował. Afazja może być wynikiem, między innymi: udaru mózgu, wylewu, urazu czaszkowo-mózgowego. Afazje współwystępują z dysartriami/dyzartriami

Afazja dziecięca - aby w przypadku dzieci mówić o afazji, spełniony musi być warunek, że dziecko już normalnie mówiło, przynajmniej pojedynczymi zdaniami

Dysartria/dyzartria – zespół zaburzeń oddechowych, artykulacyjnych, prozodycznych i fonacyjnych, wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia. Dysartria towarzyszy chorobom neurologicznym, takim jak: choroba Parkinsona, Huntingtona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, porażenie mózgowe oraz niedowładom związanym z udarami mózgu, wylewami

Ankyloglossja – krótkie wędzidełko języka, którego budowa anatomiczna ogranicza normalne ruchy języka. Może występować zarówno u noworodków, dzieci, jak i dorosłych

Frenotomia (frenulotomia) – zabieg prostego podcięcia/przecięcia krótkiego wędzidełka języka, wykonywany najczęściej na oddziałach noworodkowych po konsultacji lekarskiej i za zgodą rodziców, poprawiający jakość ssania

Frenektomia (frenulektomia) – bardziej złożony zabieg wycięcia wędzidełka języka; przy grubości wędzidełka powyżej 1,5mm powinien być wykonywany w warunkach ambulatoryjnych przez laryngologa, chirurga lub dentystę lub w specjalistycznych poradniach z odpowiednio wyposażonymi gabinetami zabiegowymi

Frenuloplastyka – wykonywany u starszych dzieci zabieg podcięcia, wycięcia wędzidełka języka. Bardzo istotne jest wstępne określenie długości podcięcia, gdyż wędzidełko może być w pierwszej części cienkie, przechodzące w grubsze w kierunku podstawy języka. Ważne jest, aby nie naruszyć grubszej, dobrze unaczynionej podstawy języka. W niektórych przypadkach celowe jest rozłożenie zabiegu na dwa etapy, gdyż częściowe podcięcie może już odnieść pożądany skutek /opracowano na podstawie lekarskich prac poglądowych oddziału noworodkowego/

Dyslalia - (dys- zaburzenie, lalia)- mowa:wszelkie nieprawidłowe realizacje dźwięków mowy. Dyslalia dotyczy zaburzeń dźwiękowej strony języka, objawiających się zniekształcaniem głosek, zastępowaniem, bądź opuszczaniem, w wyniku czego brzmienie odbiega od ogólnie przyjętej normy wymawianiowej

Emisja głosu - skoordynowany zespół czynności  oddychania, fonacji i artykulacji oraz powstającego przy tym rezonansu, służący wydobywaniu i wysyłaniu głosu

Dykcja - sposób wypowiadania się oparty na sprawności artykulacyjnej, oparty o aktywne stosowanie norm i zasad kultury żywego słowa

Prozodia mowy -  cechy suprasegmentalne języka takie jak akcent, intonacja, iloczas, tempo, wysokość i barwa głosu

Sygmatyzm - nieprawidłowe realizacje głosek dentalizowanych (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)

Parasygmatyzm - substytucje, czyli zastępowanie jednych głosek drugimi:s, z, c, dz zastępowane przez ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż zastępowane przez s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź

Mogisygmatyzm - opuszczanie dźwięku

Rotacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski „r”

Kappacyzm - nieprawidłowe realizowanie głoski „k”, zwykle zamieniana jest na  ”t”

Gammacyzm - nieprawidłowe realizowanie głoski „g”, zwykle zamieniana jest na „d”

Lambdacyzm - nieprawidłowe realizowanie głoski „l”

Betacyzm - nieprawidłowe realizowanie głoski „b’

Zjawisko nadkompensacji – organizm człowieka odbudowuje straty z nadwyżką, niedomagania w jednej sferze kompensowane są przez inne z nadwyżką

Eustres – pozytywny stres, np. w organizmie wytwarza się substancja sprzyjająca gojeniu się ran, pozytywne emocje, jak wielka radość

Dystres – negatywny stres, który niszczy organizm, niszczy tkanki na skutek wytwarzania negatywnych substancji, np.organizm poddany długotrwałemu działniu silnego stresu - mamy negatywny dystres

Gaworzenie – to powtarzanie wybranych z mowy ciągów sylabowych, które charakteryzuje specyficzna dla mowy ludzkiej melodia. Występuje u zdrowego dziecka między 5 a 8 miesiącem życia

Głużenie inaczej gruchanie – wydawanie dźwięków trudnych do opisania, nieartykułowanych, nie odpowiadających systemowi fonetycznemu mowy ludzkiej; tu nie ma melodii mowy. Jest to odruch spełniający rolę gimnastyki aparatu artykulacyjnego. Występuje naturalnie u dziecka między 3-5 miesiącem życia

Elizja – opuszczanie głosek, np. afa zamiast szafa, óra zamiast góra, ino zamiast kino etateza – in. przestawka – przestawianie głosek, sylab lub  wyrazów w zdaniu

Rynolalia inaczej nosowanie – głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne lub głoski ustne wymawiane są jak głoski nosowe

Ta strona korzysta z technologii cookies do poprawy jakości obsługi